Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Για μισθωτούς και συνταξιούχους, τελευταίο εκκαθαριστικό και τελευταία βεβαίωση αποδοχών.
  2. Για ελεύθερους επαγγελματίες, δυο τελευταία εκκαθαριστικά