ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εμείς στη Marine 4 all προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των επισκεπτών του Διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε το απόρρητό σας και να τηρήσουμε τις αρχές των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (2016/679), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Προστασίας») ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι αποδέχεστε και τις τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, όταν επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές θα φροντίζουμε για την εμφάνιση σχετικής ενημέρωσης στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

1. Ποια στοιχεία σας συλλέγουμε

Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας για να ζητήσετε πληροφόρηση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα μας,τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε δεδομένα που υποβάλλετε, όπως το όνομα, την κατοικία, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου και φαξ, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, Α.Φ.Μ.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

2.1 Εκτέλεση αιτημάτων παροχής πληροφοριών για χρηματοδοτικά προϊόντα.

Όταν υποβάλετε κάποιο αίτημα μέσω της Ιστοσελίδας μας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με χρηματοδοτικά προϊόντα μας, θα πρέπει να μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε καθώς και για να μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με θέματα που προέκυψαν από την χρήση των υπηρεσιών μας.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να έχουμε εξακριβωμένα και ασφαλή στοιχεία σε σχέση με την εκτέλεση της πληρωμής σας.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, τη λειτουργία του διαδικτυακού μας χώρου ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, τα στοιχεία σας που αφορούν την online πληρωμή ασφαλίστρων διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με τις οποίες συνεργάζεται η Τράπεζά μας για τον σκοπό αυτό.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 5 έτη από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε μία από τις υπηρεσίες μας και στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται. Για τις περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών, κατά τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, η ως άνω προθεσμία των 5 ετών παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

5. Τα δικαιώματά σας

Η Τράπεζά μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα δεδομένα σας αποστέλλονται και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.

5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.3 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων της Τράπεζάς μας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.

5.4 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας με την υποβολή αιτήματος σε γραπτή μορφή, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας είναι:

Eάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες